fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'itan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔi.tan
'ìnglìsì: son
aysna'o: family / kinship relations
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·itan DU dual / dual numbers
pxe·itan TRI trial / trial number
ay·itan PL plural
fì·'itan DEM these {noun} (singular)
fay·itan DEM PL these {noun plural}
tsa·'itan DEM that {noun} (singular)
tsay·itan DEM PL those {noun] (plural)