fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'opin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔo.pin
'ìnglìsì: color
colour
aysna'o: colours
tsim: forum.learnnavi.org (01 Apr 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·opin DU dual / dual numbers
pxe·opin TRI trial / trial number
ay·opin PL plural
fì·'opin DEM these {noun} (singular)
fay·opin DEM PL these {noun plural}
tsa·'opin DEM that {noun} (singular)
tsay·opin DEM PL those {noun] (plural)