fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'umtsa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔum.͡tsa
'ìnglìsì: medicine
tsim: naviteri.org (30 Nov 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·umtsa DU dual / dual numbers
pxe·umtsa TRI trial / trial number
ay·umtsa PL plural
fì·'umtsa DEM these {noun} (singular)
fay·umtsa DEM PL these {noun plural}
tsa·'umtsa DEM that {noun} (singular)
tsay·umtsa DEM PL those {noun] (plural)