fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'rrpxom (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔrˌ.pʼom
'ìnglìsì: thunder
aysna'o: weather
tsim: naviteri.org (05 Jul 2012)

hemlì'uviyä sìkenong

me·'rrpxom DU dual / dual numbers
pxe·'rrpxom TRI trial / trial number
ay·'rrpxom PL plural
fì·'rrpxom DEM these {noun} (singular)
fay·'rrpxom DEM PL these {noun plural}
tsa·'rrpxom DEM that {noun} (singular)
tsay·'rrpxom DEM PL those {noun] (plural)