fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'awkx (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔawkʼ
'ìnglìsì: cliff
aysna'o: environment geography
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·awkx DU dual / dual numbers
pxe·awkx TRI trial / trial number
ay·awkx PL plural
fì·'awkx DEM these {noun} (singular)
fay·awkx DEM PL these {noun plural}
tsa·'awkx DEM that {noun} (singular)
tsay·awkx DEM PL those {noun] (plural)