fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ewrang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛw.ɾaŋ
'ìnglìsì: loom
aysna'o: special terms / special vocabulary
tsim: naviteri.org (30 Jun 2016)

hemlì'uviyä sìkenong

me·wrang DU dual / dual numbers
pxe·wrang TRI trial / trial number
ay·ewrang PL plural
fì·'ewrang DEM these {noun} (singular)
fay·ewrang DEM PL these {noun plural}
tsa·'ewrang DEM that {noun} (singular)
tsay·ewrang DEM PL those {noun] (plural)