fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ana (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔa.na
'ìnglìsì: hanging vine
aysna'o: environment flora
tsim: naviteri.org (22 Jan 2012)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ana DU dual / dual numbers
pxe·ana TRI trial / trial number
ay·ana PL plural
fì·'ana DEM these {noun} (singular)
fay·ana DEM PL these {noun plural}
tsa·'ana DEM that {noun} (singular)
tsay·ana DEM PL those {noun] (plural)