fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ur (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔuɾ
'ìnglìsì: sight
look
appearance
tsim: naviteri.org (27 Nov 2012)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ur DU dual / dual numbers
pxe·ur TRI trial / trial number
ay·ur PL plural
fì·'ur DEM these {noun} (singular)
fay·ur DEM PL these {noun plural}
tsa·'ur DEM that {noun} (singular)
tsay·ur DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

tse'atswo sight
vision
sense of vision
nìn look at
tìng nari look at
tse'a see (physical sense)