fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ewll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.wlˌ
'ìnglìsì: plant
aysna'o: environment flora
tsim: Taronyu\'s Dictionary 9.576 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·wll DU dual / dual numbers
pxe·wll TRI trial / trial number
ay·ewll PL plural
fì·'ewll DEM these {noun} (singular)
fay·ewll DEM PL these {noun plural}
tsa·'ewll DEM that {noun} (singular)
tsay·ewll DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong