fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'upxare (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔu.ˈpʼa.ɾɛ
'ìnglìsì: message
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·upxare DU dual / dual numbers
pxe·upxare TRI trial / trial number
ay·upxare PL plural
fì·'upxare DEM these {noun} (singular)
fay·upxare DEM PL these {noun plural}
tsa·'upxare DEM that {noun} (singular)
tsay·upxare DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong