fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'eyt (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔɛjt
'ìnglìsì: (the symbol) 8
(not the value eight)
aysna'o: loan words
tsim: forum.learnnavi.org (18 Jun 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·yt DU dual / dual numbers
pxe·yt TRI trial / trial number
ay·eyt PL plural
fì·'eyt DEM these {noun} (singular)
fay·eyt DEM PL these {noun plural}
tsa·'eyt DEM that {noun} (singular)
tsay·eyt DEM PL those {noun] (plural)