fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'en (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔɛn
'ìnglìsì: guess
informed guess
hunch
intuition
aysna'o: emotions
tsim: naviteri.org (31 Jan 2011)

hemlì'uviyä sìkenong

me·n DU dual / dual numbers
pxe·n TRI trial / trial number
ay·en PL plural
fì·'en DEM these {noun} (singular)
fay·en DEM PL these {noun plural}
tsa·'en DEM that {noun} (singular)
tsay·en DEM PL those {noun] (plural)