fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'otxang (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔo.ˈtʼaŋ
'ìnglìsì: musical instrument (generic term)
aysna'o: music / instruments
tsim: naviteri.org (25 May 2011)

hemlì'uviyä sìkenong

me·otxang DU dual / dual numbers
pxe·otxang TRI trial / trial number
ay·otxang PL plural
fì·'otxang DEM these {noun} (singular)
fay·otxang DEM PL these {noun plural}
tsa·'otxang DEM that {noun} (singular)
tsay·otxang DEM PL those {noun] (plural)