fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ompin (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔom.pin
'ìnglìsì: (the color) violet
(the color) purple
(the color) magenta
aysna'o: colours
tsim: naviteri.org (26 Aug 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ompin DU dual / dual numbers
pxe·ompin TRI trial / trial number
ay·ompin PL plural
fì·'ompin DEM these {noun} (singular)
fay·ompin DEM PL these {noun plural}
tsa·'ompin DEM that {noun} (singular)
tsay·ompin DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong