fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'llngo (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔlˌ.ŋo
'ìnglìsì: hip (of the body)
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: naviteri.org (28 Mar 2012)

hemlì'uviyä sìkenong

me·'llngo DU dual / dual numbers
pxe·'llngo TRI trial / trial number
ay·'llngo PL plural
fì·'llngo DEM these {noun} (singular)
fay·'llngo DEM PL these {noun plural}
tsa·'llngo DEM that {noun} (singular)
tsay·'llngo DEM PL those {noun] (plural)