fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'asap (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔa.sap
'ìnglìsì: sudden shock
tsim: naviteri.org (06 Jun 2019)

hemlì'uviyä sìkenong

me·asap DU dual / dual numbers
pxe·asap TRI trial / trial number
ay·asap PL plural
fì·'asap DEM these {noun} (singular)
fay·asap DEM PL these {noun plural}
tsa·'asap DEM that {noun} (singular)
tsay·asap DEM PL those {noun] (plural)