fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'emyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛm.ju
'ìnglìsì: cook
cooker
aysna'o: cooking / gastronomy / delicacies
tsim: naviteri.org (28 Sept 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·myu DU dual / dual numbers
pxe·myu TRI trial / trial number
ay·emyu PL plural
fì·'emyu DEM these {noun} (singular)
fay·emyu DEM PL these {noun plural}
tsa·'emyu DEM that {noun} (singular)
tsay·emyu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

'em cook
tì'em (art of) cooking