fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ora (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔo.ɾa
'ìnglìsì: lake
aysna'o: environment geography
tsim: forum.learnnavi.org (28 Mar 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ora DU dual / dual numbers
pxe·ora TRI trial / trial number
ay·ora PL plural
fì·'ora DEM these {noun} (singular)
fay·ora DEM PL these {noun plural}
tsa·'ora DEM that {noun} (singular)
tsay·ora DEM PL those {noun] (plural)