fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'ekong (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛ.koŋ
'ìnglìsì: beat (rhythmic)
aysna'o: music / instruments
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·kong DU dual / dual numbers
pxe·kong TRI trial / trial number
ay·ekong PL plural
fì·'ekong DEM these {noun} (singular)
fay·ekong DEM PL these {noun plural}
tsa·'ekong DEM that {noun} (singular)
tsay·ekong DEM PL those {noun] (plural)