fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'eylan (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈʔɛj.lan
'ìnglìsì: friend
aysna'o: sociology
tsim: forum.learnnavi.org (20 Jan 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·ylan DU dual / dual numbers
pxe·ylan TRI trial / trial number
ay·eylan PL plural
fì·'eylan DEM these {noun} (singular)
fay·eylan DEM PL these {noun plural}
tsa·'eylan DEM that {noun} (singular)
tsay·eylan DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong