fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

'okrol (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ʔok.ˈɾol
'ìnglìsì: history (ancient)
aysna'o: mythology
tsim: naviteri.org (16 Jul 2010)

hemlì'uviyä sìkenong

me·okrol DU dual / dual numbers
pxe·okrol TRI trial / trial number
ay·okrol PL plural
fì·'okrol DEM these {noun} (singular)
fay·okrol DEM PL these {noun plural}
tsa·'okrol DEM that {noun} (singular)
tsay·okrol DEM PL those {noun] (plural)