szukaj:

tylko dokładne dopasowania
szukaj w:

Słowa zaczynające się na L

  Na'vi Polski
lahe[ˈla.hɛ]przym.
inny
lal[lal]przym.nfp
stary
lam[lam]czasow. nie.
pojawić się
lam oer[lam ˈo.ɛɾ]inny.
wydaje mi się
lang[laŋ]czasow. prz.
zbadać
badać
eksplorować
lapo[ˈla.po]os.
inny (osoba lub rzecz)
laro[ˈla.ɾo]przym.
czysty
laro si[ˈla.ɾo si]czasow. nie.(2,2)
czysty
wolny od zanieczyszczeń
latem[ˈla.tɛm]czasow. nie.
zmieniać
latsi[la.ˈ͡tsi]czasow. nie.
nadążać z kimś
(oryginalnie - keep up with someone)
law[law]przym.
jasny
pewny
law si[law si]czasow. nie.
wyjaśnić
rozjaśnić
klarować
(zezwala na podwójny celownik (dative)
lawk[lawk]czasow. prz.
mówić o...
rozprawiać o...
lawnol[ˈlaw.nol]rzecz.
świetna zabawa
lawr[lawɾ]rzecz.mus
melodia
layompin[la.ˈjom.pin]rzecz.col
czarny (kolor)
layon[la.ˈjon]przym.col
czarny
lätxayn[læ.ˈtʼajn]czasow. prz.mil
pokonać (w walce)
podbić
le'al[lɛ.ˈʔal]przym.
rozrzutny
marnotrawny
(nie dla ludzi)
wasteful
le'aw[lɛ.ˈʔaw]przym.
tylko
jedynie
le'en[lɛ.ˈʔɛn]przym.objnfp
spekulować
lefkrr[lɛ.ˈfkrˌ]przym.
aktualny
bieżący
lefngap[lɛ.ˈfŋap]przym.
metaliczny
lefpom[lɛ.ˈfpom]przym.nfp
szczęśliwy
spokojny
wesoły
radosny
miły
lefpomron[lɛ.fpom.ˈɾon]przym.nfo
zdrowy (mentalnie, duchowo)
lefpomtokx[lɛ.fpom.ˈtokʼ]przym.
zdrowy (fizycznie)
lehawmpam[lɛ.ˈhawm.pam]przym.
hałaśliwy
głośny
krzykliwy
lehawng[lɛ.ˈhawŋ]przym.
nadmierny
przesadny
lehawngkrr[lɛ.ˈhawŋ.krˌ]przym.temp
późny
lehìpey[lɛ.ˈhɪ.pɛj]przym.
niezdecydowany
niepewny
wahający się
lehoan[lɛ.ˈho.an]przym.
komfortowy
wygodny
lehrrap[lɛ.ˈhrˌ.ap]przym.
niebezpieczny
ryzykowny
leioae[lɛ.i.o.ˈa.ɛ]rzecz.sociol
szanować
leioae si[lɛ.i.o.ˈa.ɛ si]czasow. nie.sociol
szanować (kogoś)
lek[lɛk]czasow. prz.
być posłusznym
baczyć
lekin[lɛ.ˈkin]przym.
niezbędny
konieczny
potrzebny
lekoren[lɛ.ko.ˈɾɛn]przym.
dotyczący zasad
(oryginalnie "regarding rules")
lekye'ung[lɛk.ˈjɛ.ʔuŋ]przym.
szalony
zwariowany
obłąkany
lelì'fya[lɛ.ˈlɪʔ.fja]przym.ling
dotyczący języka
odnośnie języka
lemrey[lɛm.ˈɾɛj]przym.
żyjący (z grupy, w której ktoś zmarł)
lemweypey[lɛm.ˈwɛj.pɛj]przym.
cierpliwy
len[lɛn]czasow. nie.
wystąpić
zdarzyć
stać się
leNa'vi[lɛ.ˈnaʔ.vi]przym.sociolling
mieć do czynienia z Na'vi
mieć do czynienia z ludźmi
leno[lɛ.ˈno]przym.persnfo
dokładny
zwracający uwagę na szczegóły
lenomum[lɛ.ˈno.mum]przym.
ciekawy
lenrra[lɛ.ˈnrˌ.a]przym.emot
dumny
lepay[lɛ.ˈpaj]przym.
wodny
wodnisty
lepwopx[lɛp.ˈwopʼ]przym.weather
pochmurny
ler[lɛɾ]przym.
płynny
równomierny
jednostajny
gładki
(o ruchu)
lereyfya[lɛ.ˈɾɛj.fja]przym.sociol
kulturalny
kulturowy
lerìk[lɛ.ˈɾɪk]przym.floraenvir
liściasty
ulistniony
obfitolistny
leronsrel[lɛ.ˈɾon.sɾɛl]przym.
wyimaginowany
lertu[ˈlɛɾ.tu]rzecz.
kolega
współpracownik
lesar[lɛ.ˈsaɾ]przym.
użyteczny
lesar si[lɛ.ˈsaɾ si]czasow. nie.(2,2)
być użytecznym
być w użyciu
przydać się
przydawać się
leskxir[lɛ.ˈskʼiɾ]przym.milhunt
ranny
lesnonrra[lɛ.sno.ˈnrˌ.a]przym.emot
arogancki
pełen własnej dumy
lesngä'i[lɛ.ˈsŋæ.ʔi]przym.
pierwotny
istniejący od początku

leso'ha[lɛ.ˈsoʔ.ha]przym.emotpersnfo
entuzjastyczny
zapalony
letam[lɛ.ˈtam]przym.
wystarczająco
dostatecznie dużo
letokx[lɛ.ˈtokʼ]przym.
cielesny
letrr[lɛ.ˈtrˌ]przym.temp
dzienny
letrrtrr[lɛ.ˈtrˌ.trˌ]przym.temp
zwykły
zwyczajny
przeciętny
letwan[lɛt.ˈwan]przym.emot
sprytny
podstępny
letsim[lɛ.ˈ͡tsim]przym.
oryginalny
unikalny
nie pochodzący z innego źródła
letsranten[lɛ.ˈ͡tsɾan.tɛn]przym.
ważny
istotny
doniosły
letsunslu[lɛ.ˈ͡tsun.slu]przym.
możliwy
ewentualny
prawdopodobny
letxi[lɛ.ˈtʼi]przym.
pośpieszny
letxiluke[lɛ.ˈtʼi.lu.kɛ]przym.
niepośpieszny
(zaprzeczenie bycia pośpiesznym)
lew[lɛw]rzecz.
pokrywa
wieko
osłona
lew säpi[lɛw sæ.ˈpi]czasow. nie.(2,2)
pokryć siebie
zakryć się
okryć się
nakryć się
lew si[lɛw si]czasow. nie.
pokryć
przykryć
zakryć
okryć
nakryć
lewäte[lɛ.wæ.ˈtɛ]przym.emot
nieprzyjemny
przykry
niemiły
ley[lɛj]czasow. nie.
być wartościowym
być wartym czegoś
mieć trochę pozytywnej wartości
leyapay[lɛ.ˈja.paj]przym.weather
mglisty
leye'krr[lɛ.ˈjɛʔ.krˌ]przym.temp
wczesny
ranny
leyewla[lɛ.ˈjɛw.la]przym.
niezadowalający
denerwujący
leym[lɛjm]czasow. nie.
zawołać
krzyknąć
leyn[lɛjn]czasow. prz.
powtarzać (coś)
wykonywać ponownie
lezeswa[lɛ.ˈzɛ.swa]przym.flora
trawiasty
li[li]przysł.
już
uprzednio
poprzednio
lie[ˈli.ɛ]rzecz.
doświadczenie
przeżycie (np. cielesne)
doznanie
lini[ˈli.ni]rzecz.fauna
młody (o zwierzętach, ptakach, rybach, insektach)
lisre+[ˈli.sɾɛ]adp.temp
przez
przed
do, ale nie po
litx[litʼ]przym.
ostry
lì'fya[ˈlɪʔ.fja]rzecz.ling
język
lì'fyaolo'[ˈlɪʔ.fja.o.ˈloʔ]rzecz.ling
grupa językowa
użytkownicy języka
lì'fyavi[ˈlɪʔ.fja.vi]rzecz.
wyrażenie
fraza
kawałek języka
Lì'ona[lɪ.ʔo.na]rzecz.name
nazwa klanu
lì'u[ˈlɪ.ʔu]rzecz.ling
słowo
lì'upam[ˈlɪ.ʔu.pam]rzecz.ling
akcent
wymowa
wymówienie
lì'upe[ˈlɪ.ʔu.pɛ]zaim. pyt.
co (za słowo)?
co (za wypowiedź)?
lì'upuk[ˈlɪ.ʔu.puk]rzecz.specling
słownik
lì'uvan[ˈlɪ.ʔu.van]rzecz.
gra słów
lìm[lɪm]czasow. nie.loc
być daleko
lìng[lɪŋ]czasow. nie.
bujać (w obłokach)
lo'a[ˈlo.ʔa]rzecz.sociolspec
totem
Lo'akur[lo.ʔa.ˈkuɾ]rzecz.myth
Amulet Toruk Makto
(święty przedmiot legendarnego pierwszego Toruk Makto)
Loak[ˈlo.ak]rzecz.name
Imię męskie
loi[ˈlo.i]rzecz.
jajko
lok[lok]adp.
blisko do...
lok[lok]czasow. prz.loc
przybyć
dotrzeć (na miejsce)
lom[lom]przym.emot
tęskniący (za osobą, której nie ma)
(tylko to co miałeś raz, ale już nie, strata emocjonalna)
lomtu[ˈlom.tu]rzecz.
osoba tęskniąca
(zarezerwowane dla specjalnych okoliczonści np. toastów)
lonataya[lo.na.ta.ja]rzecz.
meduza (zwierzę)
nieoficjalne słowo! - sprawdź fpxafaw
lonu[lo.ˈnu]czasow. prz.
wypuszczać
puścić
uwalniać
zwalniać
lopx[lopʼ]czasow. nie.
panikować
lor[loɾ]przym.emot
piękny
przyjemny dla zmysłów
loran[ˈlo.ɾan]rzecz.
elegancja
wdzięk
gracja
loreyu[lo.ˈɾɛ.ju]rzecz.flora
helicoradian
piękna spirala
helicoradium spirale
lrrtok[ˈlrˌ.tok]rzecz.
uśmiech
lrrtok si[ˈlrˌ.tok si]czasow. nie.
uśmiechać się
lu[lu]czasow. nie.
być
(używany z celownikiem (dative) do tworzenia czasownika "mieć")
luke[ˈlu.kɛ]adp.
bez
poza
oprócz
lukpen[luk.ˈpɛn]przym.cloth
goły
bez ubrań
lumpe[ˈlum.pɛ]zaim. pyt.
dlaczego?
z jakiego powodu?
lun[lun]rzecz.
powód
lupra[ˈlup.ɾa]rzecz.
styl