Vysvětlivky

adj.příd.jméno
adp.předložka
adv.příslovce
conj.spojka
dem.ukazovací zájmena
idiom.idiom
indef.neurčitá zájmena
inter.tázací zájmeno
intj.citoslovce
n.podst.jméno
n.vlastní jméno
num.číslovka
oth.ostatní/neznámé
part.částice
ph.fráze
pn.osobní zájmena
poss.přivlastňovací zájmena
rel.vztažná zájmena
pref.předpona
suf.přípona
v.sloveso
vin.sloveso nepřechodné
vinm.modální sloveso nepřechodné
vtr.sloveso přechodné
vtrm.modální sloveso přechodné