Suche nach:

Nur genaue Übereinstimmung
Suche in:

Worte beginnend mit K

  Na'vi Deutsch
plumps/ae16080d-af9a-4726-8a57-fc2c8188c02a.mp3 ka[ka]adp.loc
über
quer über
plumps/a0d11278-a99c-44f0-8d2c-109952bce210.mp3 kakpam[kak.ˈpam]adj.
taub
plumps/dd625fce-8ec1-424a-9eb8-ae4c189acbcd.mp3 kakrel[kak.ˈɾɛl]adj.
blind
plumps/73aac545-8652-46cd-9708-3798e6962edd.mp3 kali'weya[ka.liʔ.wɛ.ja]n.fauna
giftige Spinnenart, die (skorpionartig)
Scorpiosista virosae
plumps/15f327a7-b922-4862-80f6-534b423b055d.mp3 kalin[ka.ˈlin]adj.gastr
süß (nur für Lebensmittel - vgl. hona)
lieblich
plumps/e2db0576-7dff-4cf9-9942-41e485e5d0c5.mp3 kaltxì[kal.ˈtʼɪ]intj.
hallo
plumps/22dedf7f-a42a-4e21-9f4d-114d894051e3.mp3 kaltxì si[kal.ˈtʼɪ si]vin.
grüßen
Hallo sagen
plumps/220f2003-636f-4c54-9744-82a21fc7f96c.mp3 kam[kam]adp.temp
vor (zeitlich, Zeitpunkt)
plumps/9bf17425-d87e-46fc-a0af-d01e1973874e.mp3 kame[ˈka.mɛ]vtr.
sehen
hineinsehen
verstehen
erkennen
(spirituell)
plumps/9cde1add-8e5c-439b-a2d5-c66ce311433b.mp3 Kamun[ˈka.mun]n.name
männlicher Name
plumps/eeb96879-7f46-489f-b048-d4bda95721af.mp3 kan[kan]vtrm.
zielen
beabsichtigen
plumps/16370f54-58b1-484f-ac91-52be578b53a4.mp3 kan'ìn[ˈkan.ʔɪn]vtr.
interessiert sein an etwas
Interesse an etwas haben
konzentrieren auf
spezialisieren auf
plumps/41c9227e-2829-4580-9bb3-9e03e391b59e.mp3 kanfpìl[ˈkan.fpɪl]vin.
konzentrieren (auf)
Aufmerksamkeit richten (auf)
plumps/33b21939-4c88-4b79-ab6f-44bafd359472.mp3 kanom[ˈka.nom]vtr.
bekommen
erhalten
beschaffen
erwerben
plumps/0856624d-568f-4891-b977-bb4630008175.mp3 kanu[ˈka.nu]adj.persnfo
intelligent
clever
klug
smart (vgl. sìlronsem)
plumps/8ed8bb1b-28b6-4dc1-a4c3-54a3923ef946.mp3 kangay[ka.ˈŋaj]adj.
gültig
zulässig
berechtigt
richtig
plumps/609e4e59-c887-4ee7-9a33-d56264c41b6d.mp3 kangay si[ka.ˈŋaj si]vin.
bestätigen
bestärken
untermauern
für gültig erklären
plumps/e244c634-a000-4dbc-9364-05aa0c6a46c0.mp3 kar[kaɾ]vtr.
lehren
unterrichten
beibringen
plumps/ac88037e-f1ee-41ab-b102-da09047e7aec.mp3 karyu[ˈkaɾ.ju]n.sociol
Lehrer, der
plumps/50920126-b548-47c2-a710-53e8bb6d030a.mp3 karyunay[kaɾ.ju.ˈnaj]n.
Lehrling (zum Lehrer), der
Referendar, der
(jemand, der fast ein Lehrer ist)
plumps/e9d765e4-49ce-4975-9491-695938df69b7.mp3 kato[ˈka.to]n.mus
Rhythmus, der
Takt, der
plumps/7a165d67-42be-42b3-b421-7077e8e32b80.mp3 kavuk[ka.ˈvuk]n.
Verrat, der
plumps/95769db0-7400-498d-bc62-5d5ec9619c75.mp3 kavuk si[ka.ˈvuk si]vin.
verraten
betrügen
hintergehen
plumps/02223ba4-00c5-4f9b-91b6-492e9faa4b5c.mp3 kaw'it[kaw.ˈʔit]adv.
überhaupt nicht
gar nicht
plumps/921abd8c-6924-4d37-8d26-e7cf26241f2c.mp3 kawkrr[ˈkaw.krˌ]adv.temp
niemals
nie
plumps/628a9647-e5e2-488d-95af-a114f4eefa37.mp3 kawkxan[kaw.ˈkʼan]adj.
frei
nicht blockiert
ungehindert
unversperrt
plumps/2e5d4557-235b-46f5-97e4-7f4ac8c93ea2.mp3 kawl[kawl]adv.
eifrig
fest (kräftig)
kraftvoll
mühevoll
mit Mühe
mit Kraft(anstrengung)
plumps/f7f8d6d9-6842-4d6b-9d36-e0849c6428e4.mp3 kawnomum[kaw.ˈno.mum]adj.
unbekannt
ungewusst
plumps/c5fb9d31-8d9d-4b95-8950-9630f12500e6.mp3 kawng[kawŋ]adj.
böse
schlecht
plumps/1351d79e-1ae7-4d7a-b1b0-b8e32005857b.mp3 kawnglan[ˈkawŋ.lan]adj.
bösartig
boshaft
plumps/fb11300b-aea1-45c1-87ee-a04f84253db8.mp3 kawngsar[ˈkawŋ.saɾ]vtr.(2,2)
ausbeuten
plumps/f0a39606-2656-44f5-8205-915539c0ce30.mp3 kawtu[ˈkaw.tu]pn.
niemand
plumps/9b5f9647-47c0-4636-958b-2819a12bed55.mp3 kawtseng[ˈkaw.͡tsɛŋ]adv.loc
nirgendwo
nirgends
plumps/412b2991-ce9b-49c6-be19-82ab08f2a3e0.mp3 kay[kaj]adp.temp
(von jetzt an) in
plumps/c6619c11-bc8c-4155-80a6-8be972b5f72d.mp3 kaym[kajm]n.temp
Abend, der
später Nachmittag
plumps/e67cab25-362e-42f2-82b1-a358c5572cb5.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]adv.temp
gestern Abend
plumps/921d48c0-4e69-48e2-8746-47f208cecb0c.mp3 kaymam[kaj.ˈmam]n.temp
gestrigen Abend, der
plumps/8d4e030f-b524-42fb-920c-2a3cea432317.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]n.temp
morgiger Abend, der
plumps/a3004455-c22f-49a8-8c9b-a8e1f9331638.mp3 kaymay[kaj.ˈmaj]adv.temp
morgen Abend
plumps/d732d2de-d16e-4504-90c9-9b11c7023d80.mp3 [kæ]vin.
gehen
plumps/d193e466-471d-471a-90c9-ebf9156dbe63.mp3 kä'ärìp[kæ.ˈʔæ.ɾɪp]vtr.(2,3)
schieben
drücken
stoßen
plumps/0eb6986e-b5dc-4253-bb9e-69d2d9a29330.mp3 kämakto[kæ.ˈmak.to]v.(2,3)
ausreiten
plumps/f788814a-0ccb-4c5a-b92c-761e32629820.mp3 kämunge[kæ.ˈmu.ŋɛ]vtr.(2,3)
hinbringen
wegbringen
wegnehmen
plumps/ff6907aa-a64b-4086-9531-46d1fbf1ad73.mp3 käpxì[kæ.ˈpʼɪ]n.
Rückseite, die
plumps/131fe70d-4d77-4e45-b7e0-e3788a197f7c.mp3 käsatseng[kæ.ˈsa.͡tsɛŋ]adv.loc
dort draußen
plumps/2a8cd4a9-a45d-41a8-8443-a2d55ce77493.mp3 käsrìn[kæ.ˈsɾɪn]vtr.(2,2)comm
leihen
(etwas) verleihen
(etwas) verborgen
plumps/440fe031-7af7-4601-a73e-5c13ea4b7cfc.mp3 käteng[ˈkæ.tɛŋ]vin.(1,1)
Zeit verbringen
mit jemandem etwas unternehmen
plumps/2cde665c-0f3a-48bd-bace-76b309bf592b.mp3 ke[kɛ]adv.
nicht
plumps/d30bd52b-9a28-4d16-8be4-f5ca7d723dc5.mp3 ke ... nulkrr[kɛ … nul.ˈkrˌ]oth.temp
nicht mehr länger
nicht länger
plumps/73e1b219-1de0-4af4-9eb1-108d6fdea572.mp3 ke'aw[kɛ.ˈʔaw]adj.
uneins
zerstritten
auseinandergerissen
plumps/66095291-a4ae-48a0-8c75-45dead443e02.mp3 ke'u[ˈkɛ.ʔu]pn.
nichts (als Objekt)
plumps/7505e377-ec6b-4264-84c2-6a3a3432a0b2.mp3 kea[ˈkɛ.a]adj.
kein, -e, -er, -es (kann nur vor dem Nomen stehen)
plumps/ec4023e6-4e3d-407c-8e1b-6b62f5379700.mp3 kefpomronga'[kɛ.fpom.ˈɾo.ŋaʔ]adj.nfp
(geistig) unheilsam
(geistig) ungesund machend
plumps/cfce9d1e-afa9-4a82-b884-cddbbba82106.mp3 kefpomtokxnga'[kɛ.fpom.ˈtokʼ.ŋaʔ]adj.nfp
(körperlich) unheilsam
(körperlich) ungesund machend
plumps/5af5543c-165b-4e28-b32e-af4814e5827e.mp3 keftxo[kɛ.ˈftʼo]adj.emot
unglücklich
schlimm, schrecklich
aufgebracht
plumps/23188826-de73-441f-ac57-9386f3288ad7.mp3 kefyak[kɛ.ˈfjak]part.
..., richtig?
..., nicht wahr?
plumps/79b292de-cd19-425b-b956-320c3cd2c09d.mp3 kehe[ˈkɛ.hɛ]intj.
nein
plumps/0b995bea-d5d3-4a1d-8290-f3c9b15905e0.mp3 kekem[ˈkɛ.kɛm]n.
nichts (Handlung)
keine Handlung
plumps/798f8547-78d3-417f-9fbc-aedb7b37fb8e.mp3 kekem ke si[ˈkɛ.kɛm kɛ si]vin.
nichts tun
plumps/986dc486-c0a2-43f0-bf9a-379b98ebe2a4.mp3 Kekunan[ˈkɛ.ku.nan]n.name
Kekunan (Name eines Clans)
plumps/007bf2d0-7835-4197-b845-d6d892ecf9cb.mp3 kelemweypey[kɛ.lɛm.ˈwɛj.pɛj]adj.
ungeduldig
plumps/41cf1f05-866c-4555-a794-15321c4c9ac5.mp3 kelfpomron[kɛl.fpom.ˈɾon]adj.nfo
(geistig) ungesund
plumps/85f617ea-d790-442d-9274-713fdfbd6b0a.mp3 kelfpomtokx[kɛl.fpom.ˈtokʼ]adj.
ungesund
plumps/8e88f3fb-05f0-4750-9c05-5687486a4754.mp3 kelhoan[kɛl.ˈho.an]adj.
ungemütlich
plumps/e23570ca-7688-4be9-ab5b-336b169a6444.mp3 kelkin[kɛl.ˈkin]adj.
unnötig
überflüssig
nicht erforderlich
plumps/9798a8a4-df89-4dfa-9081-27c6172df09d.mp3 kelku[ˈkɛl.ku]n.sociol
Zuhause, das
Haus, das
Heim, das
plumps/31383524-4cda-4063-b1fd-5de5f4804cfe.mp3 kelku si[ˈkɛl.ku si]vin.
leben
verweilen
wohnen
plumps/59b1c2d1-0f66-4dd9-a17d-f288b53f0fb3.mp3 kelsar[kɛl.ˈsaɾ]adj.
nutzlos
unbrauchbar
untauglich
vergebens
vergeblich
plumps/ba375add-622b-4fee-965e-99834f9c86d1.mp3 keltrrtrr[kɛl.ˈtrˌ.trˌ]adj.
ungewöhnlich
plumps/1f1a211c-a363-4d87-a0fd-8477da223041.mp3 keltsun[kɛl.ˈ͡tsun]adj.
unmöglich
plumps/6651a239-1aa3-4474-a12a-6a2727319220.mp3 kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.floraenvir
Heimatbaum, der
plumps/df5e5ea3-4a53-462e-9bbc-b48336bdc4bb.mp3 kem[kɛm]n.
Handlung, die
Aktion, die
Tat, die
plumps/8e206971-052e-475d-b4d1-4ccc6c6ce8c8.mp3 kem si[kɛm si]vin.
machen
tun
handeln
plumps/a95c2df5-c3cb-46fb-9f6e-3e8d5f5e9c78.mp3 kemlì'u[ˈkɛm.lɪ.ʔu]n.ling
Verb, das
Tuwort, das
plumps/d6730a9c-ec64-46b2-aebb-a5e630bca586.mp3 kemlì'uvi[ˈkɛm.lɪ.ʔu.vi]n.ling
Infix, das
plumps/55e0b217-1ce5-4e71-8fb6-3d00a7101444.mp3 kempe[ˈkɛm.pɛ]inter.
Was?
Welche? (Aktion)
plumps/c209d612-b2ca-4142-b5d2-998fe0327125.mp3 kemwiä[kɛm.ˈwi.æ]adj.
unpassend
unfair
falsch
ungerecht
plumps/b2ff3479-f4fc-48a2-81af-b6e04dcdc8f3.mp3 ken'aw[kɛn.ˈʔaw]adv.
nicht nur (wird verwendet mit: släkop)
plumps/4552cf0b-462d-445b-81ea-b349f511ba3a.mp3 kenong[ˈkɛ.noŋ]v.
darstellen
vertreten
erläutern
veranschaulichen
plumps/fde37b75-7b43-441a-8a6b-6431c97803f9.mp3 kenten[ˈkɛn.tɛn]n.fauna
Fächerechse, die
geflügelte Fächerechse, die
Fanisaurus pennatus
plumps/dfb0fb5b-bb88-4ed5-9f43-b62d5be8ee94.mp3 kenzen[kɛn.ˈzɛn]adv.
nicht unbedingt
nicht zwangsläufig
plumps/48d93849-e442-402b-a4be-e56a2dd721c4.mp3 keng[kɛŋ]adv.
sogar
gar nicht (in Verbindung mit 'ke')
nicht mal (in Verbindung mit 'ke')
plumps/022c7f6e-18b7-4f11-bafb-0741ab8eb61e.mp3 kerusey[ˈkɛ.ɾu.sɛj]adj.
tot
plumps/1fa5a0cb-a8b7-449f-8765-6e7c9b86411c.mp3 kesran[kɛ.ˈsɾan]adj.
mittelmäßig
mittelprächtig
medioker
'solala'
plumps/b60498cb-56ef-42d2-8549-19cc84535d81.mp3 keteng[ˈkɛ.tɛŋ]adj.
anders
verschieden
unterschiedlich
plumps/7ebbf490-4d72-4482-8b6e-9f8c4f71506f.mp3 ketuwong[ˈkɛ.tu.woŋ]n.
Alien, das
Außeriridische, der
Fremde, der
plumps/2e3dc7d2-11bb-4513-a065-a72fba54a0b8.mp3 ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]adj.
egal
gleichgültig
egal was (wer, wann)
was (wer, wann) auch immer
plumps/98e0b992-9f56-4762-8ae0-95a5d58a030f.mp3 ketsran[kɛ.ˈ͡tsɾan]conj.
was (wer, wann) auch immer
gleichgültig, ob ...
plumps/e5a7fe5c-a0d7-4be3-9512-6a1085d61979.mp3 ketsuk-[kɛ.͡tsuk]pref.
un-...-bar
un-...-lich
Präfix für Verben, nicht möglich etwas zu tun
plumps/8e4c21e4-afb5-4b24-b1c5-f4c445acddb8.mp3 ketsuktiam[kɛ.͡tsuk.ˈti.am]adj.
unzählbar
unendlich
endlos
(für zählbare Substantive)
plumps/42807dd3-9d3b-45f6-a8cf-fa3cc2e1eaf1.mp3 kew[kɛw]num.
null, '0'
plumps/83e9a545-9f9a-44b1-9988-7e5c11d8e7b6.mp3 kewan[ˈkɛ.wan]n.
Alter, das (einer Person)
plumps/da7c2871-199b-4fb8-8c74-85252da8727c.mp3 kewong[ˈkɛ.woŋ]adj.sociol
alienhaft
außerirdisch
fremd
plumps/250b3800-1d15-45ba-915b-4623fac8c0a7.mp3 key[kɛj]n.body
Gesicht, das
plumps/25d02d5d-0f9f-49b6-952c-76ec794d0444.mp3 keyawr[kɛ.ˈjawɾ]adj.
falsch
unrichtig
inkorrekt
plumps/022a048e-84df-4eb0-b586-9dd6b17ec1f3.mp3 keye'ung[kɛ.ˈjɛ.ʔuŋ]n.
Wahnsinn, der
plumps/f6fb5ce7-a672-4ec3-8c4d-270788224f37.mp3 keykur[kɛj.ˈkuɾ]vtr.(2,2)
etwas (an etwas) hängen
aufhängen
hängen lassen
herabhängen lassen
plumps/5d19f38b-ec22-4928-8d4a-89d88ab72c70.mp3 keyn[kɛjn]vtr.
herunternehmen
ablegen
absetzen
weglegen
plumps/de9c35e4-c0f0-4496-9eff-b3407aba3b87.mp3 keyrel[ˈkɛj.ɾɛl]n.
Gesichtsausdruck, der
plumps/8b2acbfe-4a12-40bc-ac1c-4c1e5b087a7d.mp3 kezemplltxe[kɛ.zɛm.plˌ.ˈtʼɛ]adv.
unnötig zu erwähnen, dass ...
natürlich
selbstverständlich
plumps/8aaa509b-219f-4ed7-9d00-549985738086.mp3 ki[ki]conj.
sondern
plumps/20a89abc-bc00-432b-9619-8da89933a181.mp3 kifkey[ki.ˈfkɛj]n.
Welt, die (physische)
plumps/fa4bafaa-c000-4e16-aecf-01d7e6ae8756.mp3 kilvan[kil.ˈvan]n.geogr
Fluss, der
plumps/79c9640e-2d10-4486-80f5-b477385cc58c.mp3 kin[kin]vtr.
brauchen
bedürfen
benötigen
plumps/6ef799af-df77-4045-95e6-e34ff26493a6.mp3 kinam[ki.ˈnam]n.body
Bein, das
plumps/24b8cb0c-f372-4561-b4dc-50aa40d0b19a.mp3 kinamtil[ki.ˈnam.til]n.body
Knie, das
plumps/c52d1181-e2a8-46bb-9065-0937928a774d.mp3 kinä[ˈki.næ]num.
sieben
7
plumps/63ae75b8-8058-49f8-9f84-bc98d2ae86f6.mp3 kintrr[ˈkin.trˌ]n.temp
Woche, die
7-Tage-Woche
plumps/4f25828c-8c05-481f-b8f4-961865374300.mp3 kintrram[kin.trˌ.ˈam]n.temp
letzte Woche
plumps/d2fd0ce1-273d-4c02-8333-2de5dc010855.mp3 kintrray[kin.trˌ.ˈaj]n.temp
nächste Woche
plumps/cd9d6f30-dfbb-4d22-949c-0be82d7fee7f.mp3 kip[kip]adp.loc
unter
zwischen
inmitten
plumps/87ebae67-6386-4508-b1fe-830a5474a1c7.mp3 kive[ˈki.vɛ]num.
siebente, -r, -s
plumps/ec3c7860-0cf5-4af6-b0ee-7a5e386a0f8f.mp3 kì'ong[kɪ.ˈʔoŋ]adj.
langsam
plumps/44862876-68ea-47b2-b329-16564e9d265e.mp3 kìm[kɪm]vtr.
(etwas) drehen
(etwas) rotieren lassen
(etwas) drehen lassen
plumps/0c72a564-309c-4d05-b228-7eadfa04d36c.mp3 kìmar[kɪ.ˈmaɾ]adj.
in Saison
nach Saison
läufig (Tiere)
rollig (Tiere)
plumps/5c035f81-423c-4abc-adfd-8e3159b6160b.mp3 kìng[kɪŋ]n.
Faden, der
Strang, der
plumps/4623ba19-da17-4b02-89b2-b15c7369d305.mp3 kìte'e[kɪ.tɛ.ˈʔɛ]n.
Bedienung, die
Dienst, der
Service, der
plumps/e47c79f5-7fd8-4636-ada4-dd007c0522d9.mp3 kìte'e si[kɪ.tɛ.ˈʔɛ si]vin.
dienen
zu Diensten sein
einen Dienst erweisen
plumps/2ed01b4b-f7bf-45ed-8181-282c3d5ca5c8.mp3 kìyevame[kɪ.jɛ.ˈva.mɛ]idiom.idiom
auf wiedersehen
tschüss
plumps/355d3ecf-6700-453c-ae95-98175bdbde2b.mp3 kllfro'[klˌ.ˈfɾoʔ]vin.(2,2)
verantwortlich sein
plumps/20d89673-3799-4d9c-a3bd-121916eec8f8.mp3 kllkä[klˌ.ˈkæ]vin.(2,2)
absteigen
hinuntergehen
herabsteigen
hinabsteigen
untergehen (Himmelskörper)
plumps/7cfef232-8ca4-4d28-a9fe-c8ddf17f0970.mp3 kllkulat[klˌ.ˈku.lat]vtr.(2,3)
ausgraben
plumps/11874c41-7fd6-447c-a13c-b313d4173361.mp3 kllkxem[klˌ.ˈkʼɛm]vin.(2,2)
stehen
plumps/121f1654-a9eb-477e-9395-f3b302ed0989.mp3 kllpa[ˈklˌ.pa]n.
Unterseite, die
Unterteil, das
plumps/ab18b400-ba0f-4a9c-9896-be3d071400df.mp3 kllpä[klˌ.ˈpæ]vin.(2,2)
landen
aufkommen
aufsetzen
plumps/bd59755a-893c-4c05-ab6d-cdcd9794d80d.mp3 kllpxiwll[klˌ.ˈpʼi.wlˌ]n.flora
Löwenbeere (Artischocken ähnlich)
Cynaroidia decumbens
plumps/e5542473-cb2b-4a41-b2bf-47660afdf1b7.mp3 kllpxìltu[klˌ.ˈpʼɪl.tu]n.
Gebiet, das
Territorium, das
plumps/342e1721-6c3d-462a-b7d5-2c269462c442.mp3 kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
Erdbeben, das
plumps/6450915e-75f5-45ca-9daa-ed1859309e6b.mp3 kllte[ˈklˌ.tɛ]n.
Grund, der
Boden, der
plumps/bff4c4d1-2c2d-4ec9-832a-9a7addd9cd35.mp3 klltseng[ˈklˌ.͡tsɛŋ]n.
Position, die
Stellung, die
Stelle, die
plumps/016606c7-8e2a-439e-b443-9eb6f5ea9312.mp3 klltxay[klˌ.ˈtʼaj]vin.(2,2)
liegen
(auf dem Boden) liegen
plumps/0fdfd436-60b6-4ea2-8850-85d74615075d.mp3 klltxeykay[klˌ.tʼɛj.ˈkaj]vtr.(3,3)
(etwas) hinlegen
(etwas) legen
plumps/53497dac-ecc5-44f3-9811-740acb318ae4.mp3 kllvawm[ˈklˌ.vawm]adj.col
braun
erdbraun
plumps/617f9903-f7b5-4eed-8372-74ca144d216c.mp3 kllwo[klˌ.ˈwo]vin.(2,2)
landen
niedersinken
herabsinken
plumps/fa25f836-8ef9-41e1-b9bb-2e8c306fc90f.mp3 kllyem[klˌ.ˈjɛm]vtr.(2,2)
vergraben
eingraben
beerdigen
plumps/54d08ccd-2932-43de-a1f0-b0badf4e9424.mp3 kllza'u[klˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
hinunterkommen
herunterkommen
plumps/62f1bbec-2f51-4d74-a6cd-0ce362e60702.mp3 ko[ko]part.
Partikel für Einverständnis
um Einverständnis anzufordern
plumps/02c1156d-f81f-40bc-9b10-ab5f32d5886a.mp3 ko'on[ˈko.ʔon]n.
Kreis, der
Ring, der
Oval, das
geschlossene, annähernd kreisrunde Form
plumps/2763a70f-be47-4ef1-a5c7-4dee360e158c.mp3 koak[ˈko.ak]adj.persnfo
alt (nur für Lebewesen, vgl. spuwin)
plumps/80c3f41d-c242-4f79-a371-539889eaeae3.mp3 koaktan[ˈko.ak.tan]n.
alter Mann
Greis, der
plumps/d34c5726-c3af-4120-98a6-d03645a1efdb.mp3 koakte[ˈko.ak.tɛ]n.
alte Frau, die
Greisin, die
plumps/7afe7277-7a66-4925-9a0b-a22dc99b4752.mp3 koaktu[ˈko.ak.tu]n.
alte Person
alter Mensch
Greis, der
plumps/68fb29ee-41af-47d2-ba40-0528f49a6b0e.mp3 kolan[ko.ˈlan]ph.
ich meine...
eher
(Selbstkorrektur)
plumps/8f1ba36a-9460-4868-bc66-0200779f56b5.mp3 kop[kop]adv.
auch
zusätzlich
ebenfalls
plumps/07f723a1-010f-40e9-94dc-168fcc8bb2e7.mp3 kop[kop]conj.
sowohl ... als auch
plumps/592d9c73-cc52-4efd-8d1f-239cf763eab8.mp3 koren[ko.ˈɾɛn]n.
Regel, die
Vorschrift, die
plumps/fdee22f3-f3d8-43a4-987b-bb6d46a5ce6a.mp3 kosman[ko.ˈsman]adj.
wunderbar
toll
fantastisch
plumps/bb667c25-b0d5-4e91-8b21-55adfcb89c9b.mp3 koum[ˈko.um]adj.
abgerundet
rundlich
gerundet
gewölbt
gekrümmt
plumps/bd9ac00b-781b-479a-a30b-f2b9d5c25fbc.mp3 krr[krˌ]n.temp
Zeit, die
plumps/88dd683c-495f-43bf-ba1b-804871a363c6.mp3 krra[ˈkrˌ.a]conj.temp
wenn (zeitl.)
zu dem Zeitpunkt, wenn
als (zeitl.)
plumps/f8762647-a412-4502-954b-b97e0951a245.mp3 krrka[ˈkrˌ.ka]adp.temp
während
plumps/2ef5fcce-dbe6-46eb-af57-d266f7f80524.mp3 krrnekx[krˌ.ˈnɛkʼ]vin.(2,2)temp
dauern
verbrauchen (Zeit)
plumps/a296ddf0-9d70-458b-b307-20191d11ea65.mp3 krro[ˈkrˌ.o]adv.
manchmal
irgendwann
gelegentlich
plumps/615c7753-8af0-4ba1-9f41-7d586abcd6cc.mp3 krro krro[ˈkrˌ.o ˈkrˌ.o]adv.temp
zeitweise
gelegentlich
von Zeit zu Zeit
dann und wann
hin und wieder
ab und zu
mitunter
plumps/c6507d14-d8de-40c6-b8a1-cf0a108f7563.mp3 krrpe[ˈkrˌ.pɛ]inter.
Wann?
Welche Zeit?
plumps/863c0c36-e0e0-4172-b7b8-48d53ccb1826.mp3 ku'up[ˈkuʔ.up]adj.
schwer (Gewicht)
plumps/7c129aa4-cd5a-492a-945c-aadac7c1b709.mp3 kulat[ˈku.lat]vtr.
enthüllen
offenbaren
offen legen
hervorbringen
aufdecken
(wörtlich und metaphorisch)
plumps/47a270c3-ce8f-4bda-9a9c-c60e37965a45.mp3 kum[kum]n.
Ergebnis, das
Resultat, das
plumps/a638b11e-31f1-4609-8680-77c35320c76a.mp3 kuma[ˈkum.a]conj.
dass (als Ergebnis)
sodass
Einleiter eines konsekutiven Kausalsatzes; Folge kennzeichnend
plumps/9a23dcb4-f39c-4316-b514-7aa72859763e.mp3 kunsìp[ˈkun.sɪp]n.lw
Gunship, das
Helikopter, der
plumps/63b57213-4e42-4873-a5b6-a4a9dcaf340b.mp3 kur[kuɾ]vin.
hängen
herabhängen
(von etwas) hängen
plumps/b315819a-9651-4224-bc2e-dd61bfd55958.mp3 kurakx[ku.ˈɾakʼ]vtr.
vertreiben
verjagen
hinauswerfen
plumps/a90898e5-3b17-42f2-ac10-ec3e1fed8e01.mp3 kurfyan[ˈkuɾ.fjan]n.
Korb, der
Tragekorb, der
hängendes Tragenetz, die
plumps/5f06f2de-793f-45d8-b873-445d63bf8ca7.mp3 kurfyavi[ˈkuɾ.fja.vi]n.
Haken (um ein Stück aufzuhängen)