Suche nach:

Nur genaue Übereinstimmung
Suche in:

Wortliste "Umwelt"

  Na'vi Deutsch
plumps/550e1d5d-a349-4b10-911e-cc730c9525cb.mp3 'akra[ˈʔak.ɾa]n.envir
Ackerboden, der
Boden, der
Erdboden, der
fruchtbarer Boden
plumps/7058e13d-9b5b-45e2-b862-d3946007adb6.mp3 'ana[ˈʔa.na]n.envirflora
Liane, die
Kletterpflanze, die
plumps/df5d9b88-904a-43ac-9169-273bd0ae7b25.mp3 'awkx[ʔawkʼ]n.envirgeogr
Klippe, die
plumps/532b7abf-19ba-456d-88a8-fa784449725c.mp3 'ewll[ˈʔɛ.wlˌ]n.envirflora
Pflanze, die
Gewächs, das
plumps/2112cd85-bd0d-455e-a112-2fdf2d335d08.mp3 'ora[ˈʔo.ɾa]n.geogrenvir
See, der
plumps/c1542f63-ff6e-4583-92e5-5f137171569b.mp3 atxkxe[atʼ.ˈkʼɛ]n.envirgeogr
Land, das
Boden, der
plumps/5c80a76f-696d-4951-ae37-3b0d9c11329f.mp3 fngap[fŋap]n.envir
Metall, das
plumps/6a594cbd-1f80-4c48-9024-282785c98550.mp3 hì'ang[ˈhɪʔ.aŋ]n.envirfauna
Insekt, das
plumps/b2064649-3372-4f98-9615-b5380025c5c5.mp3 ìpxa[ɪ.ˈpʼa]n.envirflora
Farn, der
Farnkraut, das
plumps/6651a239-1aa3-4474-a12a-6a2727319220.mp3 kelutral[ˈkɛl.ut.ɾal]n.envirflora
Heimatbaum, der
plumps/342e1721-6c3d-462a-b7d5-2c269462c442.mp3 kllrikx[klˌ.ˈɾikʼ]n.envirgeogr
Erdbeben, das
plumps/35a3d07a-c48e-4860-a2a3-9877dd2b9c8c.mp3 kxor[kʼoɾ]n.geogrenvir
Wasserfall, der
(eine Wand oder Ufer von mächtigen Fällen, auffallend durch ihr ohrenbetäubendes Tosen und ihre tödliche Kraft)
plumps/30c2ed49-6a97-440d-a935-afb675f9f536.mp3 lamaytxa[la.maj.ˈtʼa]n.envir
Flut, die
mächtige Ansammlung von Wasser, die
plumps/6d4f8c3c-c505-4212-b0fd-13367ed9c238.mp3 lerìk[lɛ.ˈɾɪk]adj.envirflora
belaubt
laubig
plumps/519fccd3-a24c-4837-ba1d-fab9db01032c.mp3 na'rìng[ˈnaʔ.ɾɪŋ]n.envirgeogr
Wald, der
plumps/60eb1a6e-1ed7-4f9b-bba3-91ee47a5a3f6.mp3 Naranawm[naɾ.a.ˈnawm]n.envirmythname
Polyphemus
plumps/b67df502-ada6-4a90-8901-cef43bf20a06.mp3 nìkx[nɪkʼ]n.envir
Schotter, der
Kies, der
plumps/3aca061e-7a58-4a63-9573-be0bae79c5c7.mp3 nguway[ˈŋu.waj]n.envir
Geheul, das
Schrei eines Vipernwolfs
plumps/93842e16-11dd-408e-9f05-8e661558ee39.mp3 oare[o.ˈa.ɾɛ]n.envir
Mond, der
plumps/3e2a0a88-f872-418c-9768-b120b35d2e48.mp3 payfya[ˈpaj.fja]n.geogrenvir
Strom, der
Fluss, der
Wasserlauf, der
plumps/c31506d5-f750-4cb7-8c17-9a0ec6e68426.mp3 payoang[paj.ˈo.aŋ]n.envirfauna
Fisch, der
plumps/04fa48aa-d603-480b-9b13-3ed67c44c3e7.mp3 paytxew[paj.ˈtʼɛw]n.envir
Küste, die
Küstenlinie, die
Ufer, das
Wasserrand, der
plumps/13cd7e97-e141-4b91-a5f3-5ff16ed73383.mp3 pxawngip[ˈpʼaw.ŋip]n.envir
Umwelt, die
Umgebung, die
Umfeld, das
plumps/5937aeff-8385-4e2d-ae7c-6f4e9c227407.mp3 rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.envirflora
Samen, der
plumps/9ac5498e-4c7c-42a6-a8a0-1b92938a18c5.mp3 rìk[ɾɪk]n.envir
Blatt, das (eines Baumes)
Laubblatt, das
plumps/d6b92681-3aa9-4237-8c3f-2b367ccf3bd6.mp3 rìn[ɾɪn]n.envir
Holz, das
plumps/beca6d94-b4ab-4006-9af3-dc1f8c71f752.mp3 rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.geogrenvir
Wasserfall, der
(luftdurchsetztes Wasser, das zwischen Steinen eines sehr allmählich abfallenden Stroms fließt)
(nicht zählbar)
plumps/6ec750c3-3914-48a2-be72-0252b316a2ef.mp3 se'ayl[sɛ.ˈʔajl]n.geogrenvir
Wasserfall, der
(einzelner hoher, dünner Wasserfall, der sich von einer hohen Klippe oder einem Schwebenden Berg ergießt)
plumps/7678266c-971b-4cfc-bddf-7e2f6fc0b2a7.mp3 spxam[spʼam]n.envirflora
Pilz, der
plumps/89b6f6f4-006c-4f6c-a489-3b6de3447c79.mp3 sum[sum]n.envir
Muschel, die
Meeresmuschel, die
plumps/0ba35389-9c86-4b70-8065-78430af1fbe8.mp3 swirä[swi.ˈɾæ]n.envirfauna
Kreatur, die
Wesen, das
Geschöpf, das
plumps/0473e5d4-925f-4e46-9ad3-503d58a583e5.mp3 syanan[ˈsja.nan]n.geogrenvir
Wasserfall, der
(eine einzelne Fallhöhe oder Folge von kleineren Fällen, die nacheinander in einem Strom oder in einer Reihe von Becken auftreten)
plumps/7c63d5dd-5aa4-475d-883e-7154cab769df.mp3 syulang[ˈsju.laŋ]n.floraenvir
Blume, die
plumps/22444ada-5177-46b7-849c-2b6cfb3361d5.mp3 taw[taw]n.envir
Himmel, der
plumps/245e4b6f-b88f-4442-a747-c88577892b89.mp3 tawsyuratan[taw.sju.ˈɾa.tan]n.envir
Polarlicht, das
Aurora, die
plumps/01598941-b182-429c-8615-bd67ec2f808f.mp3 tawtxew[ˈtaw.tʼɛw]n.envir
Horizont, der
plumps/129e5b56-ee9d-4671-86fb-fe5ce97c64e6.mp3 tsawke[ˈ͡tsaw.kɛ]n.envir
Sonne, die
plumps/a64eac2d-cc7c-42c2-b309-78ab36273085.mp3 tseltsul[ˈ͡tsɛl.͡tsul]n.geogrenvir
Wildwasserstrom, der
Stromschnellen, die
plumps/cad6a3fa-9d8d-48c0-8400-1883b8396b53.mp3 tskxevi[ˈ͡tskʼɛ.vi]n.envir
Kiesel, der
Kiselstein, der
plumps/e5da4b54-3991-417a-8941-a20f7baef6f8.mp3 txampay[tʼam.ˈpaj]n.geogrenvir
Meer, das
Ozean, der
See, die
plumps/1300e1bb-e43d-4e7f-9062-f7ac4eb16c48.mp3 txepram[tʼɛp.ˈɾam]n.envir
Vulkan, der
plumps/ba5876ee-7f54-4fc1-af78-cdf16450b83e.mp3 utral[ˈut.ɾal]n.envirflora
Baum, der
plumps/5d60b01b-7217-4a0a-bfc5-386ec1cf7b4d.mp3 utraltsyìp[ˈut.ɾal.͡tsjɪp]n.envirflora
Busch, der
plumps/0bd402a5-0106-4daa-b540-95c12f239fad.mp3 vul[vul]n.envirflora
Zweig, der
Ast, der
plumps/7db9786f-2eb6-4069-8301-aa99f4e91f69.mp3 vultsyìp[ˈvul.͡tsjɪp]n.envirflora
Stock, der (eines Baumes, Astes)
plumps/508986cd-38b9-4573-b98e-92f035ed598a.mp3 weopx[wɛ.ˈopʼ]n.envir
Welle, die
Wasserwelle, die
Meereswelle, die
plumps/2189c6ed-7f96-4aee-a838-5afff586b187.mp3 ya[ja]n.envirweather
Luft, die
plumps/ca8825ab-80b5-48b9-a984-8b1337326da5.mp3 yayo[ˈja.jo]n.envirfauna
Vogel, der