fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxìmyu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼɪm.ju
'ìnglìsì: commander
one with authority over another
tsim: naviteri.org (02 Oct 2014)

hemlì'uviyä sìkenong

me·kìmyu DU dual / dual numbers
pxe·kìmyu TRI trial / trial number
ay·kìmyu PL plural
fì·kxìmyu DEM these {noun} (singular)
fay·kìmyu DEM PL these {noun plural}
tsa·kxìmyu DEM that {noun} (singular)
tsay·kìmyu DEM PL those {noun] (plural)