fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxll (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kʼlˌ
'ìnglìsì: charge
(running) attack
aysna'o: battle / war
tsim: Taronyu's dictionary 9.661 < Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·kll DU dual / dual numbers
pxe·kll TRI trial / trial number
ay·kll PL plural
fì·kxll DEM these {noun} (singular)
fay·kll DEM PL these {noun plural}
tsa·kxll DEM that {noun} (singular)
tsay·kll DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong