fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxamtseng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼam.͡tsɛŋ
'ìnglìsì: center
place in the middle
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·kamtseng DU dual / dual numbers
pxe·kamtseng TRI trial / trial number
ay·kamtseng PL plural
fì·kxamtseng DEM these {noun} (singular)
fay·kamtseng DEM PL these {noun plural}
tsa·kxamtseng DEM that {noun} (singular)
tsay·kamtseng DEM PL those {noun] (plural)