fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxutu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼu.tu
'ìnglìsì: enemy
aysna'o: battle / war
tsim: Frommer (9. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·kutu DU dual / dual numbers
pxe·kutu TRI trial / trial number
ay·kutu PL plural
fì·kxutu DEM these {noun} (singular)
fay·kutu DEM PL these {noun plural}
tsa·kxutu DEM that {noun} (singular)
tsay·kutu DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

kxu (physical) harm
kxuke safe