fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxap (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kʼap
'ìnglìsì: threat
tsim: naviteri.org (31 Mar 2015)

hemlì'uviyä sìkenong

me·kap DU dual / dual numbers
pxe·kap TRI trial / trial number
ay·kap PL plural
fì·kxap DEM these {noun} (singular)
fay·kap DEM PL these {noun plural}
tsa·kxap DEM that {noun} (singular)
tsay·kap DEM PL those {noun] (plural)