fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxaylyì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼajl.jɪ
'ìnglìsì: high level
(for language or any ability)
tsim: (31 Jan 2013) naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·kaylyì DU dual / dual numbers
pxe·kaylyì TRI trial / trial number
ay·kaylyì PL plural
fì·kxaylyì DEM these {noun} (singular)
fay·kaylyì DEM PL these {noun plural}
tsa·kxaylyì DEM that {noun} (singular)
tsay·kaylyì DEM PL those {noun] (plural)