fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxutslu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼu.͡tslu
'ìnglìsì: risk
tsim: naviteri.org (21 April 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·kutslu DU dual / dual numbers
pxe·kutslu TRI trial / trial number
ay·kutslu PL plural
fì·kxutslu DEM these {noun} (singular)
fay·kutslu DEM PL these {noun plural}
tsa·kxutslu DEM that {noun} (singular)
tsay·kutslu DEM PL those {noun] (plural)