fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxu (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kʼu
'ìnglìsì: (physical) harm
tsim: Frommer
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·ku DU dual / dual numbers
pxe·ku TRI trial / trial number
ay·ku PL plural
fì·kxu DEM these {noun} (singular)
fay·ku DEM PL these {noun plural}
tsa·kxu DEM that {noun} (singular)
tsay·ku DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

kxuke safe
kxutu enemy