fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxa (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kʼa
'ìnglìsì: mouth
aysna'o: anatomy / body parts
tsim: Frommer

hemlì'uviyä sìkenong

me·ka DU dual / dual numbers
pxe·ka TRI trial / trial number
ay·ka PL plural
fì·kxa DEM these {noun} (singular)
fay·ka DEM PL these {noun plural}
tsa·kxa DEM that {noun} (singular)
tsay·ka DEM PL those {noun] (plural)