fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxumpaysyar (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼum.paj.sjaɾ
'ìnglìsì: glue
tsim: naviteri.org (16 Nov 2020)

hemlì'uviyä sìkenong

me·kumpaysyar DU dual / dual numbers
pxe·kumpaysyar TRI trial / trial number
ay·kumpaysyar PL plural
fì·kxumpaysyar DEM these {noun} (singular)
fay·kumpaysyar DEM PL these {noun plural}
tsa·kxumpaysyar DEM that {noun} (singular)
tsay·kumpaysyar DEM PL those {noun] (plural)