fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxam (substantive (noun))

lì'upam (IPA): kʼam
'ìnglìsì: middle
midpoint
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·kam DU dual / dual numbers
pxe·kam TRI trial / trial number
ay·kam PL plural
fì·kxam DEM these {noun} (singular)
fay·kam DEM PL these {noun plural}
tsa·kxam DEM that {noun} (singular)
tsay·kam DEM PL those {noun] (plural)