fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxamtrr (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼam.trˌ
'ìnglìsì: midday
noon
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (18. Juni 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·kamtrr DU dual / dual numbers
pxe·kamtrr TRI trial / trial number
ay·kamtrr PL plural
fì·kxamtrr DEM these {noun} (singular)
fay·kamtrr DEM PL these {noun plural}
tsa·kxamtrr DEM that {noun} (singular)
tsay·kamtrr DEM PL those {noun] (plural)