fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

kxamyì (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ˈkʼam.jɪplumps/7298025d-1d1f-41e3-8c99-c31d443dc531.mp3
'ìnglìsì: intermediate level
(for language or any ability)
tsim: (31 Jan 2013) naviteri.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·kamyì DU dual / dual numbers
pxe·kamyì TRI trial / trial number
ay·kamyì PL plural
fì·kxamyì DEM these {noun} (singular)
fay·kamyì DEM PL these {noun plural}
tsa·kxamyì DEM that {noun} (singular)
tsay·kamyì DEM PL those {noun] (plural)