Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

woorden beginnend met R

  Na'vi Dutch
plumps/ff1b982f-8800-4d0c-8447-f7916be0e183.mp3 Rai'uk[ɾa.i.ʔuk]n.name
Rai'uk (naam)
plumps/d0758301-abaf-4756-bba6-866f5f401bf7.mp3 ral[ɾal]n.
betekenis
plumps/b9d19558-89f9-4271-9ad4-234bba42c7d1.mp3 ralnga'[ˈɾal.ŋaʔ]adj.
betekenisvol
waar een les uit kan worden geleerd
plumps/3fe775eb-4dc6-48d1-b871-6b664bdd9906.mp3 ralpeng[ɾal.ˈpɛŋ]vtr.(2,2)ling
verklaren
interpreteren
plumps/858322b1-7ae2-4a53-bedd-df0cba0dd686.mp3 Ralu[ˈɾa.lu]n.name
mannen-naam
plumps/2b86693a-f2c9-4a9d-9e6f-e215f9e5952d.mp3 ram[ɾam]n.geogr
berg
plumps/97fce470-d35f-4df3-a2ed-e8d25c188816.mp3 ramtsyìp[ˈɾam.͡tsjɪp]n.geogr
heuvel
plumps/19c42148-1ad9-46a3-b410-85d6c565f79e.mp3 ramunong[ɾa.ˈmu.noŋ]n.
bron
plumps/ecf34e8f-511b-42fa-aad8-b52170c2a847.mp3 ran[ɾan]n.
karakter/mentaliteit van een persoon
essentie
constitutie
persoonlijkheid (mens)
natuur van iets als resultaat van al diens eigenschappen
plumps/20360bad-e98e-44df-8ada-d1ce7f4d173d.mp3 rangal[ˈɾaŋ.al]vin.
wensen
plumps/20301207-1450-4c75-b215-dd193cc8c272.mp3 raspu'[ɾa.ˈspuʔ]n.cloth
beenbeschermers (gebruikt in oorlog/strijd)
plumps/497c03a4-4d8f-4945-879d-2d15abeb5903.mp3 rawke[ˈɾaw.kɛ]intj.
alarmroep (alarm)
plumps/529c4f58-8f39-4b03-a5aa-659de9aee126.mp3 rawm[ɾawm]n.weather
weerlicht/bliksem (algemene term)
plumps/cfe09ef6-795b-4478-8207-26a6051e3e72.mp3 rawmpxom[ˈɾawm.pʼom]n.weather
donder en weerlicht/bliksem
plumps/aafed45b-9231-44ff-b4d5-1c6c57e1796e.mp3 rawn[ɾawn]vtr.
vervangen
substitueren
plumps/3b86ce2c-ccba-4ae2-9cd4-1f986fda5771.mp3 rawp[ɾawp]n.flora
blaaspoliep
plumps/887226b2-fa36-4866-bedd-5ba256ffc59f.mp3 rä'ä[ɾæ.ˈʔæ]part.
doe niet (negatief imperatief
voor commando's)
plumps/3749ae74-42d4-42ed-b785-04df58abcbc2.mp3 re'o[ˈɾɛ.ʔo]n.body
hoofd
plumps/30fa9b8b-7bfc-40ff-946a-efd1d173e733.mp3 rel[ɾɛl]n.art
beeld
plumps/e0a53460-3548-4a02-9614-4d7a180c37cb.mp3 rel arusikx[ɾɛl a.ɾu.ˈsikʼ]n.spec
film
video
(Lett.: bewegend beeld)
plumps/f24df180-61e1-4680-96bb-2bfa4e952a29.mp3 reltseo[ˈɾɛl.͡tsɛ.o]n.art
beeldende kunst
plumps/1e0f2cbd-a890-4cc8-9c2e-7390a1f43564.mp3 reltseotu[ˈɾɛl.͡tsɛ.o.tu]n.art
kunstenaar
plumps/d405b96b-f98f-4638-a066-ecb6bd5c80b6.mp3 renten[ˈɾɛn.tɛn]n.cloth
beschermbril (gemaakt van insectenvleugels
gesneden uit hout etc.)
plumps/5a60c20f-cc7f-4d40-aafc-11f3441ea7d3.mp3 renu[ˈɾɛ.nu]n.
patroon
plumps/7958e8dc-87a1-4a8d-869f-9fee6d8a1051.mp3 renu ngampamä[ˈɾɛ.nu ˈŋam.pa.mæ]n.
rijmschema
plumps/3cddb71a-36d4-42de-bffa-78c10f8d69d3.mp3 reng[ɾɛŋ]adj.objfig
ondiep (fysiek)
plumps/27ecb398-04a9-45fd-869a-d0eca68f7e2f.mp3 rengop[ˈɾɛ.ŋop]vtr.(2,2)
ontwerpen
plumps/e46e5a0e-1d31-47ee-91e4-e3ebafe45efd.mp3 rewon[ˈɾɛ.won]n.temp
ochtend
plumps/01d36920-1cad-40d2-8a5b-1c6fadccc7e2.mp3 rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]adv.temp
gisteren morgen
plumps/04f1d68c-12b3-49bc-83bd-a6c760806579.mp3 rewonam[ɾɛ.wo.ˈnam]n.temp
gisteren morgen
plumps/32f96a07-cb2f-48f7-8455-1c85f2f295aa.mp3 rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]adv.temp
morgen
plumps/5b535ace-3c2d-4fe0-94ae-25576c4ee651.mp3 rewonay[ɾɛ.wo.ˈnaj]n.temp
morgen
plumps/e7cf9c51-1b74-44fa-ad72-f1926683b985.mp3 rey[ɾɛj]vin.
leven
plumps/212e2ba7-8426-4109-bc50-80d0701fad35.mp3 rey'eng[ɾɛj.ˈʔɛŋ]n.myth
de Balans van het Leven
plumps/f3c5a15b-ec2d-4498-ac42-fc912b7a775a.mp3 reyfya[ˈɾɛj.fja]n.sociol
manier van leven
cultuur
plumps/b549d60e-4fb2-44ad-b66f-6168039d57a6.mp3 reykol[ɾɛj.ˈkol]vtr.(2,2)mus
muziek maken (poetisch)
een instrument bespelen (poetisch)
plumps/c0c271ec-4f47-4598-abc8-31e9f3d28681.mp3 reym[ɾɛjm]n.geogr
droog land (op het droge i.p.v. in het water)
plumps/4ec0b752-48b1-4526-83da-412dd0b7ed49.mp3 reypay[ˈɾɛj.paj]n.body
bloed
plumps/c1507478-6006-4f9b-8561-e131a045bd26.mp3 rikx[ɾikʼ]vin.
verplaatsen
plumps/19d0b6dd-b46b-414e-8249-befdb0ea902e.mp3 rim[ɾim]adj.col
geel
plumps/9935a95a-ec99-438b-a9af-728fcc8d7f22.mp3 rimpin[ˈɾim.pin]n.col
geel
plumps/5937aeff-8385-4e2d-ae7c-6f4e9c227407.mp3 rina'[ɾi.ˈnaʔ]n.envirflora
zaad
plumps/cc198173-8cf8-4ea2-8159-129c174a9da1.mp3 Rini[ˈɾi.ni]n.name
vrouwen-naam
plumps/c6670bb3-f0a9-4610-a13a-0471452e5dcb.mp3 riti[ˈɾi.ti]n.fauna
steekvleermuis (fauna)
plumps/7d669ec3-393b-45c9-b4d8-775b44723598.mp3 rì'ìr[ˈɾɪ.ʔɪɾ]n.
reflectie
spiegelbeeld
plumps/d3ef6b12-9288-4176-a04b-2bc77e7a6bb9.mp3 rì'ìr si[ˈɾɪ.ʔɪɾ si]vin.
reflecteren
imiteren
plumps/9ac5498e-4c7c-42a6-a8a0-1b92938a18c5.mp3 rìk[ɾɪk]n.envir
blad
plumps/b0a71eb5-6fa9-45ef-a909-597de7dc98c8.mp3 rìkean[ˈɾɪk.ɛ.an]adj.col
bladgroen
plumps/d6b92681-3aa9-4237-8c3f-2b367ccf3bd6.mp3 rìn[ɾɪn]n.envir
hout
plumps/05771940-d0d1-4ebc-864a-b2e049532e7d.mp3 ro+[ɾo]adp.loc
op (plaats bepalend)
plumps/81f4036d-e2d6-4a00-8fcd-be43f973fcd3.mp3 ro'a[ˈɾo.ʔa]vin.
indrukwekkend zijn
respect afdwingen
plumps/3c768f01-aae6-4115-a58c-fc7b74a1d89d.mp3 rofa[ˈɾo.fa]adp.loc
naast
plumps/6e2305c3-139c-4129-9ff3-3a7a3f3b9872.mp3 rol[ɾol]v.mus
zingen (r«eyk»ol muziek maken
laten zingen (poetisch))
plumps/f19ad4fb-85ff-4ddb-8d5b-f2452e4e4874.mp3 rolun[ɾo.ˈlun]intj.
Eureka
ik heb het gevonden!
plumps/658b4f0a-5f40-4112-8298-24e9fd2e0e52.mp3 ronsem[ˈɾon.sɛm]n.
verstand
bewustzijn
plumps/5b9c9ac4-c67e-44a8-a650-dde1a35531bb.mp3 ronsrel[ˈɾon.sɾɛl]n.
iets verbeeld
plumps/446eaaea-215d-4fe6-995f-69e9174d1636.mp3 ronsrelngop[ˈɾon.sɾɛl.ŋop]vtr.(3,3)
verbeelden
zich voorstellen (c.w. van ronsem geest
rel afbeelding
ngop maken
spreektaal Ron.sREw.Nop )
plumps/c76b7e1b-8cec-4602-a90d-7975e011f5ff.mp3 rong[ɾoŋ]n.
tunnel
plumps/04165550-7bdb-47b3-be5e-8706342e5f86.mp3 Rongloa[ˈɾoŋ.lo.a]n.name
Clan naam
plumps/64d5d996-318a-43c4-8b85-c8cc78d0ed10.mp3 ronguway[ɾo.ˈŋu.waj]vin.(1,1)
huilen (geluid van een dier)
plumps/100201c3-42cb-4682-801e-9e2b2de6ff51.mp3 ropx[ɾopʼ]n.
gat (wat dwars door iets heengaat)
plumps/1c89158e-f8ed-4122-aed5-91dda56d9879.mp3 rou[ˈɾo.u]vin.
dronken zijn
dronken worden
plumps/a73dbb69-3488-4c88-8161-d5c382110adf.mp3 rum[ɾum]n.
bal
plumps/0f5d9161-92e3-476b-a88b-20c3346eda1a.mp3 rumut[ˈɾum.ut]n.flora
balboom (flora)
plumps/2d9891bb-2c39-4f38-b4ae-e6b01532964e.mp3 run[ɾun]vtr.
vinden
uitvinden
plumps/beca6d94-b4ab-4006-9af3-dc1f8c71f752.mp3 rurur[ɾu.ˈɾuɾ]n.geogrenvir
plumps/499bde9e-13f7-49a0-af3f-aa1ea648a869.mp3 rusey[ɾu.ˈsɛj]adj.
levend
plumps/57352a22-bc00-45c3-ac85-cca817ddcc60.mp3 rusey[ɾu.ˈsɛj]n.
(het) leven
plumps/1d1b0d72-2ba7-467b-bcb8-43dcb24fc3ff.mp3 rutxe[ɾu.ˈtʼɛ]intj.
alstublieft (beleefd vragen)