Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

Woordenlijst "muziek/instrumenten"

  Na'vi Dutch
plumps/5c2a3de5-5474-4911-839b-e040fa0d594c.mp3 'ango[ˈʔa.ŋo]adj.mus
zacht (geluid)
plumps/b64654de-5e6d-4980-b588-2083e02d321a.mp3 'ekong[ˈʔɛ.koŋ]n.mus
ritme
plumps/c06c9068-0900-4f94-a582-74abb4e9c116.mp3 'otxang[ʔo.ˈtʼaŋ]n.mus
muziek instrument (algemene term)
plumps/02d30c0c-ce6f-4daf-bd81-f430b1ccf95f.mp3 au[ˈa.u]n.mus
trommel (gemaakt van huid)
plumps/33bbeddb-e1db-4a31-85f4-2fac0b0c9f4d.mp3 i'en[ˈi.ʔɛn]n.mus
snaarinstrument
plumps/e9d765e4-49ce-4975-9491-695938df69b7.mp3 kato[ˈka.to]n.mus
ritme
plumps/5a6bebf4-b8ec-4b9d-b018-0cfd2f9dbc7e.mp3 lawr[lawɾ]n.mus
melodie
plumps/1a4cf5e6-ac96-4a23-8727-967a46a92acf.mp3 nìwok[nɪ.ˈwok]adv.mus
luidruchtig
plumps/6071cee3-a17f-4e1f-b95e-a8fc235cbe81.mp3 pamtseo[ˈpam.͡tsɛ.o]n.mus
muziek
plumps/8b610ce0-411c-47ef-8514-8dadba905691.mp3 pamtseo si[ˈpam.͡tsɛ.o si]vin.mus
muziek maken (met fa voor het bespeelde instrument)
plumps/0a8bf7b7-7a5a-4805-a80b-fcc34f00c645.mp3 pamtseotu[ˈpam.͡tsɛ.o.tu]n.mus
muzikant
plumps/b549d60e-4fb2-44ad-b66f-6168039d57a6.mp3 reykol[ɾɛj.ˈkol]vtr.(2,2)mus
muziek maken (poetisch)
een instrument bespelen (poetisch)
plumps/6e2305c3-139c-4129-9ff3-3a7a3f3b9872.mp3 rol[ɾol]v.mus
zingen (r«eyk»ol muziek maken
laten zingen (poetisch))
plumps/f047d7b1-6f44-4eee-a094-6f2638d80b57.mp3 srew[sɾɛw]vin.mus
dansen
plumps/47d84a40-8035-436d-8782-ec4438565b06.mp3 tìrol[tɪ.ˈɾol]n.mus
lied
plumps/1141324b-fee6-460b-aeb3-62dc2e4a8ec9.mp3 way[waj]n.musart
lied
plumps/32a6b80e-50b2-4eb4-aa6d-6f20cb1186a2.mp3 way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
gesproken gedicht (als melodieuze voordracht)
plumps/0eaa4ba9-b491-48e2-971a-f68067607ee7.mp3 way a rol[waj a ɾol]ph.musart
gezongen gedicht
plumps/f1b5fdfa-971c-4522-8db2-f5af1f149d60.mp3 way si[waj si]vin.mus
zingen
plumps/89c7353f-30ee-48b2-9469-c62cf5b5ea2a.mp3 wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.artmus
woorden van een gedicht
tekst van een lied
plumps/7521d5bb-6771-46c6-b29a-19e3f5505118.mp3 waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]n.mus
akkoord (muziek)
plumps/6f230a9d-802b-4517-9b9c-1ab3c22cd54e.mp3 wokau[wok.ˈa.u]n.mus
pendeldrum
(Lett.: luide drum)