Zoeken naar:

Alleen exacte match
Zoeken in:

woorden beginnend met W

  Na'vi Dutch
walak[ˈwa.lak]adj.emot
energiek
actief
wan[wan]vtr.
verbergen
wawe[wa.ˈwɛ]n.
betekenis
belang
way[waj]n.musart
lied
way a plltxe[waj a plˌ.ˈtʼɛ]ph.musart
gesproken gedicht (als melodieuze voordracht)
way a rol[waj a ɾol]ph.musart
gezongen gedicht
way si[waj si]vin.mus
zingen
wayä aylì'u[ˈwa.jæ aj.ˈlɪ.ʔu]ph.musart
woorden van een gedicht
tekst van een lied
waytelem[ˈwaj.tɛ.lɛm]n.mus
akkoord (muziek)
wä+[wæ]adp.mil
tegen (als in: vechten tegen)
wäsul[ˈwæ.sul]vin.(2,2)
wedijveren
wäte[wæ.ˈtɛ]vtr.(2,2)
discussieren
redetwisten
wätu[ˈwæ.tu]n.mil
opponent
tegenstander
wätx[wætʼ]vtr.
slecht zijn in
we'ay[ˈwɛ.ʔaj]adj.gastr
zuur (smaak, geur)
wem[wɛm]vin.mil
vechten
wempongu[ˈwɛm.po.ŋu]n.mil
squadron
militaire clan
oorlogsgroep
wep[wɛp]n.speclw
het web (d.i. het wereldwijde web, internet web)
weptseng[ˈwɛp.͡tsɛŋ]n.speclw
website
wew[wɛw]adj.weather
koud
weyn[wɛjn]vtr.
tekenen
illustreren
win[win]adj.
snel
win säpi[win sæ.ˈpi]vin.(2,2)
opschieten
win si[win si]vin.
iets haasten
iets snel laten gaan
wip[wip]adj.gastr
zout (smaak of geur)
wiya[ˈwi.ja]intj.
uitroep van waarschuwing of frustratie
'verdomme'
wìntxu[wɪn.ˈtʼu]vtr.
laten zien
wìngay[wɪ.ˈŋaj]vtr.(1,1)
bewijzen
wo[wo]vtr.
reiken naar
wok[wok]adj.emot
luid
wokau[wok.ˈa.u]n.mus
pendeldrum
(Lett.: luide drum)
wotx[wotʼ]n.
totaliteit
geheel
wou[ˈwo.u]vin.lw
verbazing wekken (dialect)
wrrpa[ˈwrˌ.pa]adv.
buiten
vreemd, onbekend
wrrpa[ˈwrˌ.pa]n.
(het) buiten
wrrza'u[wrˌ.ˈza.ʔu]vin.(2,3)
tevoorschijn komen
opduiken (ergens vandaan)
wum[wum]adv.
ongeveer
ruwweg
wur[wuɾ]adj.weather
koel
kil
wutso[ˈwu.͡tso]n.gastr
maaltijd