fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

räptulì'u (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾæp.tu.ˈlɪ.ʔu 
'ìnglìsì: coarse word
swear word
tsim: naviteri.org (28 Feb 2024)

hemlì'uviyä sìkenong

me·räptulì'u DU dual / dual numbers
pxe·räptulì'u TRI trial / trial number
ay·räptulì'u PL plural
fì·räptulì'u DEM these {noun} (singular)
fay·räptulì'u DEM PL these {noun plural}
tsa·räptulì'u DEM that {noun} (singular)
tsay·räptulì'u DEM PL those {noun] (plural)