fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

tìkatìng (substantive (noun))

lì'upam (IPA): tɪ.ˈka.tɪŋ 
'ìnglìsì: distribution
tsim: naviteri.org (28 Feb 2024)

hemlì'uviyä sìkenong

me·sìkatìng DU dual / dual numbers
pxe·sìkatìng TRI trial / trial number
ay·sìkatìng PL plural
fì·tìkatìng DEM these {noun} (singular)
fay·sìkatìng DEM PL these {noun plural}
tsa·tìkatìng DEM that {noun} (singular)
tsay·sìkatìng DEM PL those {noun] (plural)