fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

po (personal pronouns)

lì'upam (IPA): po
'ìnglìsì: he (genderless)
she (genderless)
tsim: ASG (2009)

hemlì'uviyä sìkenong

me·fo DU dual / dual numbers
pxe·fo TRI trial / trial number
ay·fo PL plural
fì·po DEM these {noun} (singular)
fay·fo DEM PL these {noun plural}
tsa·po DEM that {noun} (singular)
tsay·fo DEM PL those {noun] (plural)

sìkenong

lì'uä sna'o

peyä his (gender neutral)
her (gender neutral)
poan he
poe she