fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

räptulì'fya (substantive (noun))

lì'upam (IPA): ɾæp.tu.ˈlɪʔ.fja 
'ìnglìsì: coarse language
vulgar language
tsim: naviteri.org (28 Feb 2024)

hemlì'uviyä sìkenong

me·räptulì'fya DU dual / dual numbers
pxe·räptulì'fya TRI trial / trial number
ay·räptulì'fya PL plural
fì·räptulì'fya DEM these {noun} (singular)
fay·räptulì'fya DEM PL these {noun plural}
tsa·räptulì'fya DEM that {noun} (singular)
tsay·räptulì'fya DEM PL those {noun] (plural)