fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

oeyä (possessive pronouns)

lì'upam (IPA): ˈwɛ.jæ
'ìnglìsì: my (possessive)
tsim: Paul Frommer

sìkenong

lì'uä sna'o

oe I (1st person singular)