fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

nga (personal pronouns)

lì'upam (IPA): ŋa
'ìnglìsì: you (singular)
tsim: ASG

hemlì'uviyä sìkenong

me·nga DU dual / dual numbers
pxe·nga TRI trial / trial number
ay·nga PL plural

sìkenong

lì'uä sna'o

ngeyä your (possessive singular)