fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trrkive (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈki.vɛ
'ìnglìsì: Saturday
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srrkive DU dual / dual numbers
pxe·srrkive TRI trial / trial number
ay·srrkive PL plural
fì·trrkive DEM these {noun} (singular)
fay·srrkive DEM PL these {noun plural}
tsa·trrkive DEM that {noun} (singular)
tsay·srrkive DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

trr'awve Sunday
trrmrrve Thursday
trrmuve Monday
trrpuve Friday
trrpxeyve Tuesday
trrtsìve Wednesday