fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trrmrrve (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈmrˌ.vɛ
'ìnglìsì: Thursday
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srrmrrve DU dual / dual numbers
pxe·srrmrrve TRI trial / trial number
ay·srrmrrve PL plural
fì·trrmrrve DEM these {noun} (singular)
fay·srrmrrve DEM PL these {noun plural}
tsa·trrmrrve DEM that {noun} (singular)
tsay·srrmrrve DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

trr'awve Sunday
trrkive Saturday
trrmuve Monday
trrpuve Friday
trrpxeyve Tuesday
trrtsìve Wednesday