fwew:

tìrusun nìpxi nì'aw
fwew ìlä lì'fya:

trrtsìve (substantive (noun))

lì'upam (IPA): trˌ.ˈ͡tsɪ.vɛ
'ìnglìsì: Wednesday
aysna'o: time / descriptions of time
tsim: Frommer (19. April 2010)
forum.learnnavi.org

hemlì'uviyä sìkenong

me·srrtsìve DU dual / dual numbers
pxe·srrtsìve TRI trial / trial number
ay·srrtsìve PL plural
fì·trrtsìve DEM these {noun} (singular)
fay·srrtsìve DEM PL these {noun plural}
tsa·trrtsìve DEM that {noun} (singular)
tsay·srrtsìve DEM PL those {noun] (plural)

lì'uä sna'o

trr'awve Sunday
trrkive Saturday
trrmrrve Thursday
trrmuve Monday
trrpuve Friday
trrpxeyve Tuesday